Skip to main content

43 docs tagged with "utkast"

View All Tags

Behandle klage på vurderingsresultat

Studenten har en lovfestet rettighet til å klage på resultater der prøvens art lar seg etterprøve. Klagen må foreligge innen 3 uker etter at resultat har blitt tilgjengelig for studenten. Besvarelsen skal vurderes av nye sensorer som ikke har innsyn i det opprinnelige resultatet.

Privatist

Student som kun har rett til å gå opp til eksamen, gjennom å oppfylle alle formelle krav for opptak til et utdanningstilbud, inkludert eventuelle spesielle opptakskrav, betaler eksamensavgift og som søker om og blir innvilget å avlegge eksamen uten å være tatt opp til det aktuelle utdanningstilbudet.

Søke på og bli tildelt praksisplass

Studenter søker til og blir tildelt praksisplass om del av rammeplanstyrt utdanning (typisk innen helsefag og lærerutdanninger) i Norge eller i utlandet. Enkelte studier som ikke er rammeplanstyrt tilbyr også praksis som del av utdanningstilbudet.